Renovering och ombyggnation i lägenhet

All ombyggnation ska anmälas till styrelsen.
Ändringar av lägenheten som rör vatten, avlopp och ventilation måste ansökas om tillstånd/samycke, det gäller även rivning av väggar.

Notera att

  • Du som gör ombyggnation är så kallad byggherre och har därmed ansvar hur entreprenad sköter och utför arbetet oavsett om du är hemma eller ej. Vid en eventuell juridisk tvist gentemot förening, granne, eller ny ägare till din lägenhet, är du ansvarig och inte entreprenad. Som byggherre har du allt ansvar.
  • Som byggherre har du ansvar för hur arbetet utförs om det uppstår någon form av skada är du juridiskt ansvarig tillika att arbetet utförs korrekt enligt byggbranschens direktiv.
  • Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset eller någon annanstans i fastigheten.
  • Byggavfall får inte slängas i Miljörummet då det inte räknas som grovsopor. Läs mer om avfall i Trivsel- och Ordningsreglerna.
  • Färg och andra miljöfarliga ämnen får inte slängas i Miljörummet – ej heller hällas i avloppet. Detta avfall ska du själv frakta bort till tillåten miljöstation. Lastpallar får inte kastas i grovsoporna.

Tänk på dina grannar:

  • Det kan vara lyhört i huset och därför ska störande arbeten koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får inte förekomma före kl. 08.00 och efter kl. 18.00 på vardagar. Vi accepterar arbete under helgen men sådant ska minimeras och särskild hänsyn ska tas till grannar.
  • Informera dina grannar om stundande renovering och hur länge arbetet beräknas pågå. Det ökar förståelsen för de störningar som det kan orsaka. Avisera med tydligt meddelande på anslagstavlan i god tid innan, minimum tre dagar innan.
  • Om du måste stänga av vattnet tänk på att du även stänger av vattnet till närmaste granne. Av den anledningen är det ytterst viktigt att informera dina grannar om renoveringen.

Varför vill föreningen besiktiga Din renovering?

Det är för allas bästa. Felaktigt utförda rördragningar kan innebära stora och kostsamma vattenskador, både för den som renoverat och för grannarna under. Idag är försäkringsbolag hårda mot ”hemmafixare” som slarvat med fuktskydd, eller andra vattenskador. En felaktigt genomförd dragning av elkabel kan till exempel innebära att föremål blir strömförande eller gnistbildning och därmed brandfara. Det gäller även ombyggnation som inverkar på ventilationen, till exempel installation av pax-fläkt som är totalt förbjudet samt att det ska var rätt ventilations don. Du blir även ansvarig efter en försäljning – den som köper din lägenhet kan dra dig inför domstol, då kan det bli en mycket dyr ombyggnation.

Reglerna för ombyggnation och renovering.

Regler vid renovering av våtrum

Vid renovering av badrum och kök vill styrelsen hänvisa till PERs- och GVK-branschregler. Bra information och checklista.

Ansvar

Som bostadrättsinnehavaren har du ett ansvar att underrätta styrelsen om planerad renovering samt ansöka om tillstånd, vilket krävs vid renovering av badrum och kök, samt rivning av väggar eller annat som påverkar ventilationen. I ansökan framgår auktoriserad firma som följer gällande branschregler inför de arbete som ska utföras.

Vid renovering är du som bostadsrättsinnehavare ansvarig för vad som görs i din lägenhet – juridiskt sett är du byggherre. Styrelsen ska underrättas och ges tillträde för besiktning. Mellan föreningen och bostadsrättsinnhavaren finns en förbindelse som styrs av föreningens stadgar, ordningsregler samt andra regler. Det är bostadsrättsinnhavaren som ansvarar gentemot entreprenaden (vilket regleras genom avtal mellan er). Det finns således ingen juridisk koppling mellan bostadsrättsföreningen och byggutförare. Om renoveringen medför skada för bostadsrättsförenigen eller annan lägenhet, (exempelvis värme- vattenledning, ventilation eller liknande skadas) har man som bostadsrättsinnhavare ansvar att detta åtgärdas/återställs.

Mot bakgrund till ovanstående är det således viktigt att anlita auktoriserad firma se även till att de har försäkring samt F-skattesedel.

Observera, det är av vikt att kontrollera att berört företag är försäkrad, om det skulle ske något som påverkar arbetet eller drar ut på tiden och det ger dig extra kostnader, så är det ett anspråk som du ska ställa till företaget. Se även över din egna försäkring att den gäller. På byggkeramikrådet finner du tips på behöriga firmor.

Besiktningsprotokoll

Vid renovering av våtrum ska tätskikt och andra viktiga/känsliga delar genomföras enligt gängse regler från GVK. Utfört arbete ska granskas och godkännas av auktoriserad fackman. Utan dokumenterad granskning riskerar både föreningen och innehavare, tillika tidigare innehavare om lägenheten sålts efter renovering, få stå för samtliga kostnader i samband med läckage. Föreningen ska ta del av granskningsprotokoll och godkännade av utförandet.

Besiktning

Styrelsen skall ges tillträde för besiktning både före och efter renoveringen. Dessutom är det viktigt att inkomma med certifikat, besiktningsprotokoll att allt är korrekt utför. Detta är ett värdedokument som tillhör lägenheten som ska finnas tillgänglig om det uppstår skada som kan härledas till kontruktionsfel eller dylikt.

Vid försäljning sker alltid en besiktning av lägenheten – just för att skydda den nya medlemmen från att drabbas att återställa fel/brister som ska utföras av den (säljare) som utfört arbetet.

Att vi ställer dessa krav är helt enkelt för att föreningen äger lägenheten och har ansvaret för fastigheten – som bostadsrättsinnehavare äger du bara nyttjanderätten.