OVK 8-9 oktober

___________________ENGLISH BELOW__________________

Hej alla!

Vi har ett viktigt meddelande från styrelsen: 

AB Franska Bukten har fått i uppdrag av Brf Brännis 92 att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet på Torsdag och Fredag den 8-9 oktober kl. 08.00-16.00. 

Vi kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i din lägenhet. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 15 min.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens ventilationssystem är det viktigt att vi får tillträde till Er lägenhet under besiktningstillfället. 

Hur kommer vi in i lägenheten?
Alternativ 1.      Ni är hemma under aviserad tid.
Alternativ 2.     Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 på torsdag den 8 okt i trapphuset. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtalas på plats.

Kontrollen kommer att utföras av:
Carl Gustafsson
Johan Svernby

Om det är några frågor så tveka inte att höra av er.

Mvh
Styrelsen


Hi all!

We have an important message from the board: 

AB Franska Bukten has been appointed by Brf Brännis 92 to do a mandatory ventilation check in the building on Thursday and Friday October 8th and 9th between 08:00 and 16:00. They will measure the airflow and check the ventilation in each apartment. Each check will take approximately 15 minutes. 

In order to successfully determine the ventilation system in the building, AB Franska Bukten will need access to your apartment during the assigned hours.

How can they access your apartment?
Alternative 1.      You are at home during the checkup.
Alternative 2.     Leave your keys with us between 07.45-08.00 on Thursday, October 8th in the stairway. Label your keys with your name and apartment number. Your keys will be returned to your mailbox later the same day if nothing else is agreed upon.  

The check will be carried out by: 
Carl Gustafsson
Johan Svernby

If you have any question, please do not hesitate to contact us.

Best regards, 
The board

Kallelse till Föreningsstämma

Datum och tid: ​11 Juni 2020, kl 19:00

Plats​: Föreningens stora innergård.

Föranmälan: ​Anmäl gärna om du tänker närvara på föreningsstämman senast den 10 juni till ​styrelsen@brannis92.se​. Detta för att minimera risken för folksamling och möjlighet för oss att vidta eventuella åtgärder.
Notera att det är möjligt att använda sig av ett ombud med fullmakt. Ett ombud kan inneha fullmakt för flera grannar till följd av tillfällig lagändring. Läs mer ​här​.

Fullmakt och årsredovisningar finns via denna ​länk

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämman avslutas

Välkomna!
Olle, Jens, Carl-Henrik, Linn och Henrik.

Årsstämma 11/6-20 kl19

Snart återigen dags för vår demokratiska fest, även kallat årsstämma! Mycket roligt har hänt under året men kan du inte delta på festen så kan du vara med som ombud med en ifylld sån här!

Eftersom det finns risk för att vi får ha en semidigital stämma i år så återkommer styrelsen med mer info kring det! Vill du engagera dig i styrelsen? Ta kontakt med Maria i lägenhet 01.

Ny flik och diverse annat!

Hejhej bästa läsare!

Styrelsen har lanserat en kontaktinformationsflik där du har alla nummer du kan tänka dig, den finner du här https://brannis92.se/kontaktinformation/

Samtidigt har vi passat på att uppdatera länken till tvättstugan så att den ser lite trevligare ut, prova här eller direkt med denna länk http://tvattstuga.brannis92.se

Slutligen har vi äntligen sett över våra ordningsregler och de hittar du här!

Trevlig läsning,

Styrelsen