Brandsäkerhet

Brandvarnare

Enligt lag ska varje lägenhet vara försedd med brandvarnare, vilket är innehavarens ansvar. Vissa strategiska gemensamma miljöer förutom lägenheterna har också försetts med varnare. För bostadsrättsföreningar vilar det yttersta ansvaret för inköp och montering på innehavaren. Samtliga hyresrättslägenheter har försetts med brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen är därefter ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren.

Skötsel och kontroll

Kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång i kvartalet och om du varit borta från hemmet en längre tid. Dammsug också brandvarnaren någon gång per år. Glöm inte att byta batteriet i tid. Vissa batterier har en livslängd på mindre än ett år och ju äldre brandvarnaren är desto fortare laddar batteriet ur. Om du har en brandvarnare med inbyggt batteri behöver du bara kontrollera den en gång i kvartalet och sedan byta ut hela brandvarnaren när “batteritiden” gått ut. Tänk dock på att dessa brandvarnare har olika livslängd. Storstockholms brandförsvar rekommenderar brandvarnare med tioårsbatterier.

Brännbart i trapphuset

Trapphus i flerbostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av, dörrmattor, tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt kommer trapphuset snabbt att rökfyllas vid till exempel en anlagd brand.

Anlagd brand är en företeelse som ökat i samhället. Erfarenheten visar att kvarlämnade tidningsbuntar som antänds lätt kan rökfylla ett trapphus. Normalt orsakar sådant brandförlopp inte någon brandspridning till angränsande lägenheter. Det drabbar dock medlemmarna eftersom kostnaderna för sanering av trapphus och angränsande brandcell på grund av nedsotning ofta är omfattande.

Lagen till skydd mot olyckor 2 kap § 2 tar upp fastighetsägarens ansvar att vidta förebyggande åtgärder. Mer information finner du i brännbart i trapphuset och brandskydd i flerbostadshus. Dessa dokument finner du under fliken gemensamma utrymmen, trapphus och vindar.

Ägare av fastigheten eller nyttjanderättsinnehavaren (lägenhetsinnehavaren) är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är ett skäligt krav att inte förvara returpapper eller annan brandbelastning i trapphus för att förebygga, förhindra eller begränsa skador som kan orsakas av brandtillbud. Gäller även hindrande föremål i trapphuset då det är en utrymningsvä, såsom kartonger, dörrmattor etc.