Trapphus och vindar

Trapphus i flerbostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av dörrmattor, tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt kan trapphuset snabbt rökfyllas vid till exempel en anlagd brand.

Anlagd brand är en företeelse som har ökat i samhället. Erfarenheten visar att kvarlämnade tidningsbuntar som antänds lätt kan rökfylla ett trapphus. Normalt orsakar sådant brandförlopp inte någon brandspridning till angränsande lägenheter. Det drabbar dock medlemmarna eftersom kostnaderna för sanering av trapphus och angränsande brandcell på grund av nedsotning ofta är omfattande. 

Lagen till skydd mot olyckor 2 kap § 2 tar upp fastighetsägarens ansvar att vidta förebyggande åtgärder. Ägare av fastigheten eller nyttjanderättsinnehavaren (lägenhetsinnehavaren) är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Det är ett skäligt krav att inte förvara returpapper eller annan brandbelastning i trapphus för att förebygga, förhindra eller begränsa skador som kan orsakas av brandtillbud. Gäller även hindrande föremål i utrymningstrapphus, såsom kartonger, dörrmattor etc. 

Mer information finner du i brännbart i trapphuset och brandskydd i flerbostadshus

Vindar

Alla saker som lämnas i gångar på vinden har föreningen rätt att slänga utan att avisera.

Det som innehavaren också ansvarar vad man förvarar på vinden. Målarfärg och andra lättantändliga produkter är förbjudet att förvara eftersom vi har råvindar det vill säga oissolerade vindar vilket gör att det blir kallt på vintern och varmt på sommaren.

Brandsäkerhet

Det finns lagar och praxis hur lättantändliga produkter, såsom målarfärg, lacknafta, T-röd, lampolja, etc. ska förvaras. Anledningen är helt enkelt att de kan självantända och därmed utgöra en stor fara för alla och envar. Således ingen förvaring på vindarna!

Mer info finner du i föreskrifterna från MSBs (Myndigheten för miljö och beredskap)