Kallelse till Föreningstämma

Datum och tid: ​11e juni 2024, kl 18:00

Plats​: Föreningens stora innergård. 

Föranmälan: ​Anmäl gärna om du tänker närvara på föreningsstämman senast den 7 juni till ​styrelsen@brannis92.se​. Detta för att minimera risken för folksamling och möjlighet för oss att vidta eventuella åtgärder.
Notera att det är möjligt att använda sig av ett ombud med fullmakt. Ett ombud kan inneha fullmakt för flera grannar till följd av tillfällig lagändring. Läs mer ​här​.

Fullmakt och årsredovisningar kommer att laddas upp inom kort.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämman avslutas

Välkomna,
Vanessa, Martin, Lena, Selma & Yvonne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *