Renovering och ombyggnation i lägenhet

Tillstånd av styrelsen 

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, ändrade funktioner eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd av styrelsen. Tillstånd av styrelsen krävs även vid ändring/flyttning av ventilationsdon/-kanal. 

En ändrad planlösning utgör en väsentlig förändring av lägenheten. Att exempelvis byta placering av kök i en lägenhet kan innebära olägenhet både för föreningen och för grannar som bor ovanför och inunder. När det gäller ändring/ingrepp i elledningar kan detta utgöra en väsentlig förändring av lägenheten och kräva styrelsens tillstånd. 

Om du behöver söka styrelsen tillstånd är det viktigt att beakta att styrelsen sammanträder en gång i månaden. 

Du bör vara ute i god tid med din ansökan eftersom styrelsen behöver ca: en månad för att behandla din ansökan.

Enklare renovering av lägenhet såsom målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) eller byte av köksinredning kräver inget tillstånd av styrelsen, om inte ändringen också innefattar ändringar av befintliga ledningar, men vi vill att ni meddelar oss när en större renovering ska ske.

Ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad förse styrelsen med de handlingar som krävs för styrelsens beslut såsom bygglov/bygganmälan, ritningar, sakkunnigutlåtanden, konstruktionsberäkningar m.m. som bilaga till ansökan. En planlösning över lägenheten kan fås hos Stadsbyggnadskontoret. Om ansökan avser att riva eller på annat sätt bygga om en vägg ska en sakkunnig utfärda ett intyg på att väggen ifråga inte är bärande eller åtgärden i övrigt inte är olämplig att vidta. 

Om åtgärden kräver att nya rör ska bilas ner i bjälklaget (golvet) bör en behörig konstruktör utfärda ett utlåtande att åtgärden inte i stort försämrar husets bärighet. 

Medlemmen ska också i övrigt säkerställa att inte balansen i husets ventilationssystem störs. Huset har självdragsventilation vilket innebär att motordrivna fläktar inte får installeras. Kolfilterfläkt får installeras men får inte ha någon fast anslutning till det gemensamma ventilationssystemet.  Medlem får inte heller frångå av föreningen vald typ av till- och frånluftsdon.

Medlemmen skall informera anlitade hantverkare om samtliga regler i föreningen som kan vara aktuella.

Medlemmen ansvarar för alla av medlem utförda arbeten och för åtgärdande av eventuella framtida skador orsakade av medlemmens renoveringsarbeten. Med utfört av medlem likställs även arbetens som utförts av fackman på medlemmens beställning. Skador som uppkommer på fastigheten i samband med renovering bekostas av medlemmen. Arbetet avseende åtgärdande av uppkomna skador på fastigheten utförs dock av föreningen. 

Medlemmen ansvarar för att ansökan om ombyggnation/ändring förses med bilagor såsom:

1. Ritning före och efter ombyggnation inklusive teknisk beskrivning 
2. F-skatte- och försäkringsbevis för anlitade entreprenörer 
3. Kvalitetsdokument/Kunskapsintyg från anlitade entreprenörer 
4. Egenkontroll från anlitade entreprenörer 
5. Ev. bygglov/bygganmälan och kontrollansvarig 
6. Ev. utlåtande från sakkunnig 

Kvalitetsdokument 

Medlemmen ska intyga att arbetet är utfört av behörig installatör i enlighet med branschorganisationernas riktlinjer. Medlemmen ansvarar vidare för att relationshandlingar hos Stadsbyggnadskontoret uppdateras om ombyggnationen har lätt till en förändrad planlösning. I vissa fall kan styrelsen även ställa krav att intyg från konstruktör eller annan sakkunnig ska inhämtas före eller efter att arbetet utförs. 

Behörighet 

Allt arbete ska utföras fackmässigt i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler. Rörarbeten ska utföras av auktoriserad firma med för arbetet erforderliga behörigheter. Elinstallationer ska utföras av en behörig elinstallatör. Behörighets- och kompetenskrav kan inhämtas hos Elsäkerhetsverket. Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) göras av en firma som är certifierad enligt BKR eller GVK. 

Störningar mm

Rivning av våtrum, kök, väggar mm är i regel arbeten som är mycket dammiga. Lock skall därför sättas på frånluftskanalerna för att undvika ett haveri på ventilationsaggregat, en mycket hög och onödig kostnad som den ombyggande medlemmen står för. Eventuell vattenavstängning ombesörjs av föreningens fastighetsskötare Habitek och ska bokas upp i god tid före arbetet startar och skall aviseras av medlemmen till övriga boende i trapphuset minst en dag i förväg.  Vattenavstängningar får endast ske vardagar mellan 8-16.

Eventuella kostnader för vattenavstängning bekostas av medlemmen. 

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt under ombyggnadstiden. Störande ombyggnadsarbeten (borrning och dylikt) bör primärt utföras vardagar kl 08.00- 18.00 och ska aviseras av medlemmen i porten med upplysning om dag, tid och hur länge störningen beräknas pågå. 

Byggmaterial och byggavfall 

Byggmaterial och byggavfall får inte förvaras i eller utanför trapphuset. Byggavfall får inte slängas i grovsoprummet.  Vid transport i hiss skall innerväggar och golv skyddas med papp eller plast så att inga skador uppstår. Uppstår skador svarar medlemmen för dessa. Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning.